УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА АМПУТИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“ е юридическо лице, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), и осъществява дейност в обществена полза.

(2) Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“  е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със собственото си имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението осъществява своята дейност под наименованието: „Асоциация на ампутираните в България“, което може да се изписва допълнително и на чужд език. На английски името на сдружението се изписва по следния начин: „Amputee Association of Bulgaria“  .

(2) Кореспонденцията и всяко писмено изявление от името на сдружението, трябва да съдържа: наименованието му, седалището, адреса, данни за регистрацията, включително и ЕИК по БУЛСТАТ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“  е със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, вх. Д, ет. 7, ап. 102

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 4. Сдружението представлява интересите на хората с ампутации на долни и горни крайници в България.

ЦЕЛИ

Чл. 5. Целите на Сдружението са:

 1. Представляване на интересите на хората с ампутации в обществото;
 2. Представляване на интересите на хората с ампутации пред платците и доставчиците на услугите,
 3. Подобряване на снабдяването с протези на хората с ампутации;
 4. Подобряване на професионалната и социалната реахибилитация след ампутации;
 5. Подобряване на качеството на живот на хора с ампутации

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6. Средствата за постигане на целите на сдружението са:

 1. Подкрепа на създаването на групи за взаимопомощ;
 2. Подкрепа на групите за взаимопомощ при организацията и провеждането на информационни и други мероприятия;
 3. Предаване на данните за контакт на хората с ампутации помежду им;
 4. Сътрудничество с местни лекари, клиники, терапевти, ортопедични специализирани предприятия и производители на медицински изделия и помощни и средства;
 5. Сътрудничество с платците на протезите – социални, осигурителни, застрахователни и др. институции;
 6. Сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власт,
 7. Организация и провеждане на обучителни мероприятия и семинари за хората с ампутации и представителите на групите за взаимопомощ, за представители на медиите, на доставчиците на услуги и др.;
 8. Предоставяне на информация в интернет за хората с ампутации, техните близки и широката общественост;
 9. Информиране на обществото за причините за ампутации и за проблемите на хората с ампутации;
 10. Изяви на изложения и конгреси;
 11. Стимулиране и подкрепа на интердисциплинарни проучвания;
 12. Стимулиране и подкрепа за изготвянето на статистика за годишния брой на ампутациите и броя на хората с ампутации в България.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза и ще разходва имуществото си за  постигане на целите, посочени в чл. 5 от Устава.

 (2) Сдружението не си поставя политически, синдикални и религиозни задачи, не зависи от други обществени организации и държавни органи.

(3) Към услугите на сдружението не може да има правна претенция.

Чл. 8  (1) Сдружението може да членува в организации със сродни цели в страната и чужбина, като решение за това се взема от Управителния съвет на сдружението.

(2) Организирането на дейността на сдружението е на принципа на доброволността, безпристрастността и зачитане правата на човека. 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 9.  Сдружението извършва стопанска дейност при условията и реда, определени в действащото законодателство в страната. Сдружението може да извършва следните видове стопанска дейност:

 1. Организиране на семинари, курсове, предоставяне на консултации и обучения срещу заплащане, за постигане на целите на сдружението;
 2. Издаване и разпространение срещу заплащане на бюлетини, списания и други печатни и електронни издания, свързани с поставените цели;
 3. Всякаква друга, незабранена от закона стопанска дейност, подчинена на целите на сдружение

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 10. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото му на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

(2) Източници на средства са имуществени вноски от членовете,  дарения от физически и юридически лица, спонсорство и реклама и приходи от извършваната от него стопанска дейност, подробно описана в чл. 9.

(3) Видът и размерът на имуществените вноски на членовете се определят от Общото събрание, което определя и начина на внасянето им. При необходимост Общото събрание с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите може след приемане на годишния баланс да вземе решение за допълнителни вноски.

(4) Членските вноски са определени на 20 лева годишно за физически лица, за юридически – 120 лева.

(5) Сдружението притежава свои собствени банкови сметки.

СРОК

Чл.11. Сдружението се учредява за неопределен срок и осъществява функциите и дейността си в обществена полза при спазване на закона и принципите на доброволност, равенство и демократичност в управлението.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. Основните принципи за изграждането и функционирането на сдружението са:

 1. Доброволност на членството в сдружението;
 2. Изборност на управителните органи, контрол и периодична отчетност на дейността им;
 3. Своевременно огласяване и осигуряване на публичност на всички проекти, действия и решения на ръководството на сдружението;

Чл. 13. В Сдружението могат да членуват дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението и желаят да допринесат за постигане на целите му, като приемат и спазват разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 14. (1) Членството в сдружението е доброволно и кандидатите подават мотивирана писмена молба до Управителния съвет. В молбата или отделна декларация кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Кандидатите – юридически лица прилагат към молбата документи за регистрацията си и решение на органите си на управление за членство.

Чл. 15. Управителния съвет разглежда и гласува на следващото си заседание подадената молбата. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Чл. 16. Членовете на сдружението имат следните права:

 1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на управление;
 2. да участват в работата на сдружението и да бъдат информирани за дейността му;
 3. да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно Устава;
 4. да ползват имуществото и собствеността на сдружението само доколкото това е свързано с реализиране на дейността на сдружението и след възлагане с решение от управителните органи.

Чл. 17.  Членовете на сдружението имат следните задължения:

 1. да спазват разпоредбите на Устава и да изпълняват решенията на органите на управление на сдружението;
 2. да са лоялни към сдружението и неговите органи на управление и да съдействат за издигане на авторитета му, като не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му;
 3. да съдействат за увеличаване имуществото на сдружението;
 4. да внасят в срок установените с Устава имуществени вноски.

Чл. 18. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическо лице, съответно при ликвидация на юридическо лице.

Чл. 19. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество, като членовете му отговарят за задълженията на Сдружението до размера на имуществените си вноски, определени с този Устав и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 20. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с писмено волеизявление на член, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице, респективно с прекратяване дейността на юридическо лице – член на Сдружението;
 3. с изключване;
 4. с прекратяване на сдружението по съответния законов ред.

(2) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

 1. грубо нарушава предвидените в чл. 16 от Устава задължения;
 2. системно грубо нарушава разпоредбите на Устава;
 3. извършва други противозаконни действия, които правят членството му несъвместимо;
 4. при системно невнасяне на определената имуществена вноска.

(3) При маловажни нарушения Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушенията и за отстраняването им.

(4) Отпадането на член от сдружението за невнесена имуществена вноска и за системното му неучастие в дейността се констатира от Управителният съвет.

Чл. 21. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членство в сдружението дължи пресрочените вноски за периода на членството си.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 22. Органи на Сдружението:

 1. върховен орган на сдружението е Общото събрание;
 2. управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
 3. представителен орган на сдружението е председателят на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание на сдружението се състои от всички членове – физически лица и от представителите на членовете – юридически лица.

(2) Членовете на сдружението могат да бъдат представлявани на заседанията на Общото събрание от трети лица, упълномощени с писмено пълномощно. Пълномощниците не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 24. (1) Компетентност на Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. определя дейността на Управителния съвет и определя отчитането за стопанската дейност на Сдружението, като за целта приема вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 8. приема годишния бюджет на сдружението;
 9. взема решения за размера на имуществените вноски и текущия членски внос;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. отменя решенията на другите органи на управление, които противоречат на закона, Устава и другите вътрешни актове;
 12. взема решение и делегира права на Управителния съвет за разпореждане с недвижимите имоти на сдружението, както и тяхното обременяване с тежести;
 13. взема решения и по други въпроси, предвидени от закона или в настоящия
  Устав.

(2) Правата на Общото събрание по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 25. Решенията на органите на сдружението, взети в нарушение на закона и Устава, подлежат на обжалване пред Общото събрание по искане на заинтересован член, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от датата на вземане на решението.

Чл. 26. Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 (едно трета) от членовете на сдружението. Ако въпреки искането на членовете, Управителният съвет не отправи в едномесечен срок писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 27. (1) Заседанието на Общото събрание се провежда в подходящо помещение в населеното място, където е седалището на сдружението. Възможно е провеждането на Общо събрание и в други населени места в страната.

(2) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(4) Материалите, свързани с дневния ред на заседанието, могат да бъдат предоставени по електронен път при поискване от член на Общото събрание.

Чл. 28. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе след това независимо колко членове се явят.

Чл. 29.  При провеждане на заседание на Общото събрание се съставя протокол, съпроводен от списък, подписан от присъстващите членове или техни представители.

Чл. 30. (1) При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание не гласува при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител и може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

Чл. 31. За заседанията на Общото събрание на Сдружението, членовете могат да упълномощават трети лица да ги представляват с писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 32. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите – 50% + 1 глас (обикновено мнозинство).

(2) Решенията по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 6 от този Устав, както и решенията по чл.14, ал.2 и чл. 31, т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от всички членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) лица, членове на сдружението, като членовете – юридически лица могат да посочат за член и лице, нечленуващо в Сдружението:

(2) Мандатът на Управителния съвет е 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат и преизбирани.

Чл. 34. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
 2. приема решения за участие и членство в други национални и международни организации;
 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на закона и Устава;
 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за годишния бюджет;
 6. подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността на сдружението;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;
 8. определя адреса на сдружението;
 9. приема правилата за работата си;
 10. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 35. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика в седмодневен срок заседание на
Управителния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете на
УС, след този срок всеки заинтересован член на УС може да го свика.

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от
Управителния съвет негов член.

Чл. 36. Заседанието е редовно, ако на него са присъствали повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяващо участието му в обсъждането и вземането на решение. Това гласуване на този член са удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 37. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 47, ал. 2 Устава и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъда подписан без забележки и възражения от всички членове.

Чл. 38. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 39. Управителният съвет избира от своя състав председател за срок от (5) пет години, колкото е и мандатът на Управителния съвет.

Чл. 40. (1) Председателят на Сдружението:

 1. представлява сдружението пред трети физически или юридически лица и пред държавните органи и институции;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. свиква заседания на Управителния съвет при спазване на изискванията на закона и Устава;
 4. ръководи текущата дейност на сдружението.

Чл. 41. Мандатът на председателя се прекратява:

 1. с изтичане на срока, за който е избран;
 2. при решение на Общото събрание за предсрочното му освобождаване;
 3. при приемане на оставката му.

КЛОНОВЕ

Чл. 42. На основание чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава с решение Общото събрание може да открива и закрива клонове на сдружението извън населеното място, където е седалището му.

Чл. 43. Клоновете на сдружението не са юридически лица, ръководят се от координатори в изпълнение на решенията на Общото събрание, в които са определени и техните правомощия.

Чл. 44. (1) Управителният съвет на Сдружението заявява пред Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговият председател и правомощията му. На заявяване подлежат и промените на горепосочените обстоятелства.

(2) Заявяването се извършва в едномесечен срок от вземане на решението от Общото събрание.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел, като решението за това се взема от Общото събрание с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите.

Чл. 46. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, ако не е учредено по законния ред и извършва дейности, които противоречат на закона, обществения ред и добрите нрави, както и ако е обявено в несъстоятелност;

Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, при която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се назначава служебно от окръжния съд.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4) Имуществото не може да бъде прехвърляно по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите, настоящи или бивши членове;
 2. лицата, които са били в състава на органите на управление или служителите му;
 3. ликвидаторите, освен дължимото им се възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1- 3;
 5. роднините на лицата по т. 1- 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са в управителните органи или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 48. Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя с решение на съда на друго юридическо лице с нестопанска цел, определена да извършва обществено полезна дейност със същата или близка цел. В случай, че не се предостави на друго юридическо лице, имуществото се предоставя на общината по седалището на прекратеното Сдружение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Сдружението има свои символи – лого и печат, чиито форма и съдържание се определят от Управителния съвет.

Чл. 50. За всички отношения, които не са уредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание на сдружението.

Неразделна част от настоящия Устав е Списъкът на членовете на Сдружението, положили подписите за приемането му.