Каталогът на исканията на АББ описва ръководните принципи на програмата за действие. Вътре се съдържат изискванията към политиката, лекарите, Здравната каса, както и към ортопедичните техници. На тези изисквания се базират дейностите на АББ.

АББ  изисква следното:

От политиците:

 • Промяна на нормативната уредба, ограничаваща правото на труд и мобилността на хората с ампутации.
 • Промяна на нормативната уредба, препятстваща достъпа до индивидуално протезиране на всички хора с ампутации.
 • Финансово стимулиране на медицинския, образователния, научния и технически напредък в протезирането.
 • Създаване на регистър на ампутациите.
 • Гарантиране на висок стандарт на болничната хигиена (предотвратяване на инфекции с MRSA)

От лекарите:

 • Съвместна работа на професионално компетентните лекари с ортопедичните техници в рамките на консултации относно протезите.
 • Подходящо лекарско предписание за рехабилитация за избягване на последващи щети, а с това и на последващи разходи.
 • Повече усилия за избягване на ампутации вследствие на диабет, например чрез вземане на второ лекарско мнение.
 • Гарантиране на по-добра информираност на засегнатите лица относно последствията от техните решения.

От платеца на услугата „изработване на медицинско изделие по индивидуална мярка – протеза“ (МТСП, респ. – НЗОК):

 • Право на индивидуално и висококачествено снабдяване с протези (това е икономически резонно и ще допринесе за спестяване на разходи в здравеопазването и социалната сфера).
 • Право на снабдяване с протези от материали с добри технологични характеристики (карбон, титан и др.)
 • Включване на обучението по ходене с протеза в разходния каталог на здравния осигурител като неотменна част от обслужването на пациенти с протези.
 • Право на регулярна кинезитерапия/физиотерапия.
 • Запазване на свободния избор на лекар, на протезен център и на рехабилитационен център.

От ортопедичните техници:

 • Адекватно обслужване на хората с ампутации. Регулярно сертифициране на протезистите за нови технологии и материали.
 • Подкрепа на индивидуалното и качествено снабдяване с протези.
 • Подкрепа на обучението по ходене с протези.
 • Използване на материали с добри технологични характеристики (карбон, титан и др.) във всички протези.

Само успешната кооперация между ортопедични техници, рехабилитатори, лекари и осигурителни институции може да осигури индивидуалното протезиране на хората с ампутации.