Асоциацията на ампутираните в България е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза,
регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 206060066 и представлявано от д-р Даниела Данчева – председател на УС.

Основните цели на сдружението са да представлява интересите на хората с ампутации в обществото, както и пред платците и доставчиците на услуги; да работи за подобряване на снабдяването с протези, подобряване на професионалната и социалната рехабилитация след ампутации, както и цялостното подобряване на качеството на живот с хората с ампутации.

За постигане на целите си сдружението осъществява подкрепа за създаването и развитието на групи за взаимопомощ, провежда информационни, обучителни и други мероприятия; сътрудничи на лекари, клиники, терапевти, ортопедични специализирани предприятия и производители на медицински изделия и помощни средства; взаимодейства с платците на протези (социални, осигурителни, застрахователни и др. институции), както и с органите на изпълнителната и законодателната власт; стимулира и подкрепя интердисциплинарни проучвания, изготвяне на статистика за годишния брой на ампутациите и броя на хората с ампутации в България; и др.

Сдружението е с адрес на управление: гр. София 1612, Община Столична, Район „ Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл. 108, вх. Д, ет. 7, ап. 102.