Една от мерките за изпълнение на Препоръките за повишаване на личната мобилност (Член 20, Параграф 42) е осигуряването на достъп до технически помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, включително като държавата увеличава средствата за тях.

През изминалите години обаче при средствата, заделяни от бюджета за технически помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания, няма плавно нарастване. Забелязват се по-скоро хаотични колебания на изразходвания финансов ресурс, произтичащи от необмислени и глупави нормативни промени в начина на плащне.

2008 г. – 47 842 597 лв.

2009 – 36 800 000

2014 – 40 969 193

2017 – 52 346 150

2018 – 38 084 137

2019 – 32 921 367

В закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. предвидените средства са 38 млн., т.е. няма съществена промяна.

Още по консервативно-енигматични са финансовите средства, заделяни за изплащане на технически помощни средства за осигурените лица (съгл. чл.11, 12, 13 на Кодекса за социално осигуряване). От 2009 г. и до ден днешен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се «копи-пейства» сумата от 3млн. 150 хил.!

Хората с увреждания в България нямат достъп до съвременни технически помощни средства и медицински изделия.

Така наречените пределни размери (лимити) на помощите за ТПС и МИ за хора с увреждания, изплащани от Министерството на труда и социалната политика (респ.НЗОК), не са актуализирани 12 години! Както нееднократно сме заявявали, няма друга сфера в нашия социално-икономически живот, където даден вид плащания да не са актуализирани 12 години.

Даже в Македония Фондът за здравно осигуряване започна да плаща от края на 2019 г. високотехнологични медицински изделия, напр. протези с микропроцесорно коляно, за които хората с ампутации у нас могат само да мечтаят.

Задължително е да се направят нормативни промени – разширяване на списъците и спецификациите на техническите помощни средства и медицинските изделия за хора с увреждания и определяне на адекватни стойности, до които те да бъдат заплащани.

Д-р Даниела Данчева

Председател на Асоциацията на ампутираните в България – член на Националната пациентска организация